Geografie

Mapa kontinentu Novia v letech od 470 – 720 Tristenolského kalendáře a 0 – 250 Aldormského kalendáře.

Království Aldorma:

Původně vévodství spadající do Tristenolského království. Od roku 470 Tristenolského kalendáře samostatné království. První králem byl korunován Sidus Clemens.
1. Královská oblast Telmir

Oblast zahrnující palác Wildaran, královské město Telmir, a přilehlé oblasti.
2. Vévodství Dramonské, hlavní město Dramon

Oblast kolem Dramonu, zahrnující několik vesnic a západní hranice mezi Aldormou a Vrchovinou. Severní hranice vévodství sousedící se Severským vévodstvím tvoří cíp Karaminských vrchovin. Jižní část sousedí s vévodstvím Simetským, kdy hranice byla zaměřena za doby vlády Sida Clemense. Na západě sousedí s územím barbarů a východ tvoří hranice se středovým Aldormským lesem (spadajícím do královské oblasti). Po převratu tento les, ve kterém se nachází draky ukrytá vesnice Talron a zámek Wildaran – královské sídlo rodu Clemens – bere za součást Dramonského vévodství.Vévodství od založení Aldormy patřilo rodu Niman. Po smrti krále Lautuse Nimana je Dramon, ač v něm nadále sídlí královna, brán pouze jako vévodství a novým vévodou je jmenován Trivet Veill. Jeho rodu posléze vévodství náleží. Za doby vlády rodu Niman je Dramon královským palácem. K přesunu královského sídla zpět na Wildaran dochází za vlády krále Creagana Andrease Elata.Vévodství od začátku získává své bohatství na základě spolupráce s Tristenolským vévodstvím Ulluman. Společně vytváří bankovní systém, kdy je možno uložit své peníze v jednom městě a na stvrzenku je později vybrat v jakémkoliv jiném. Další, nemalý příjem, získává vévodství z pivovárečného práva. V celé Aldormě smí být vyráběno pivo pouze v Dramonském vévodství, kdy jedinou výjimku tvoří církev, které je povoleno v klášterech vyrábět předem určené množství piva na rok. Za doby, kdy vévodství spravuje Tormod Veill, dochází v Dramonu k stavbě skleníků, kde je možné pěstovat exotické rostliny. Původně mají sloužit jen pro potěchu Tormodovi manželky, v dalších generacích jsou poté tyto rostliny prodávány na Aldormský i Tristenolský dvůr.
 3. Vévodství Severské, hlavní město Raigar (dříve Petrův kámen)

Vévodství, pod které spadá většina severních hor, dolů a vesnic v dané oblasti. Po založení Aldormy správa severu patřila rodu Volanů, kteří vládli z Petrova kamene. Od vypálení hradu se vévodské sídlo přesunulo do města Raigar a připadlo rodu Branganů.Hranice vévodství tvoří ze severu a západu Severní pohoří, na jihu vystupující cíp Karaminských vrchovin. Na východu je hranice tvořena řekou Udon, na jejímž druhém břehu začíná vévodství Tolluské.Za doby spravování vévodství Petrem Volanem, získává Severské vévodství své bohatství z těžby nejkvalitnějšího stavebního kamene. Za doby spravování rodem Brangan dochází k nalezení nalezišť drahých kamenů a zlata.
 4. Vévodství Simetské, hlavní město Simet

Simetské vévodství náleželo rodu Trant ještě za časů, kdy byla Aldorma součástí Tristenolského království a jednalo se o pouhé hrabství.Severní část vévodství sousedí s vévodstvím Dramonským. Na západě je hranice tvořena řekou Udon, na jejímž druhém břehu začíná vévodství Dalmainské. Zbylé hranice tvoří Černá řeka, která odděluje Aldormu od Karaminské vrchoviny a zbylého území barbarů. Vzhledem k tomu, že se jedná o místo, kudy by mohli barbaři nejsnáze napadnout Aldormu, jsou hranice bedlivě střeženy.Vévodství je proslulé výrobou látek, jejichž kvalitu oceňují i v Tristenolském království. Z prodeje těchto látek má největší zisk. Dále díky systému uměle vytvořených chovných rybníků, je hlavním dodavatelem sladkovodních ryb. V neposlední řadě je Simetské vévodství známo produkcí nejkvalitnějšího medu a medoviny.
 5. Vévodství Tolluské, hlavní město Tollue

Vévodství bylo za vlády rodu Clemens spravováno rodem Folitů. Za vlády Lidreje Nimana však byla dědička rodu (který vymřel po meči) provdána za syna bohaté měšťanské rodiny – Kuvelta.Severní hranice je tvořena, tak jako u Severského vévodství, Severním pohořím. Západní hranice se sousedním Severským vévodstvím tvoří řeka Udona. Východní hranici s Tristenolem tvoří Hraniční řeka. Jižní hranice vévodství je tvořena Královskou cestou. Do tohoto vévodství spadá mimo jiné i vesnice Orodal.Bohatství tohoto vévodství pochází z těžby stříbra, dřeva a chovu koní. Nachází se zde také jediné naleziště kaolinu v Aldormě. Proslulá je i zdejší whiskey, která je vyvážena do všech království kontinentu Novia.
 6. Vévodství Dalmainské, hlavní město Dalmain

Oblast jižní Aldormy. Vévodství patří rodu Siloniů, kteří byli povýšeni do vévodského stavu za vlády Sida Clemense. Posledním vévodou tohoto jména je Karel Siloni. Jelikož se mu nepodařilo zplodit mužského potomka, rod Siloni vymírá po meči.Severní hranice je tvořena Královskou cestou. Hraniční řeka odděluje na západě vévodství od Tristenolského království. Na východě tvoří hranici se Simetským vévodstvím řeka Udona. Jižní cíp vévodství sousedí s územím barbarů. Vzhledem k blízkosti Harenské pouště, je však toto území barbary neobydleno.Vévodství zakládá své bohatství na pěstování, chovu a na obchodování s Tezárií. Na jižním cípu, v blízkosti Harenské pouště, je pěstována vinná réva, ze které se vyrábí kvalitní červené víno. Za doby vlády krále Creagana Andrease Elata se v Hůrce (vesnici v blízkosti hranic s Tristenolem) začíná vyrábět kvalitní krajka. Brzy si získává proslulost nejen v Aldormě, ale i v Tristenolu, Tezárii a Theosu.

 

Království Tristenol:

Království založeno Tristem Velikým a uprchlíky z Trelanu.
Královská oblast Trist
Malá oblast kolem hlavního města Trist. Toto město je též přístavním a zajišťuje veškerý obchod s Galenským souostrovím.
Gerlachské vévodství, hlavní město Gerlach
Vévodství je správováno rodem Orbů. Své bohatství získává z těžby a následného prodeje nerostných surovin.
Ullumanské vévodství, hlavní město Ulluman
Střední oblast Tristenolu. Vévodství je spravováno rodem Derwů. Díky svému umístění využívá strategické výhody a své bohatství získává z poplatků a cel. Rod Derwů je natolik bohatý, že poskytuje i finanční služby. Je možné si u nich uložit peníze a na vystavené potvrzení si je později vybrat ve všech větších městech Tristenolu. Později, za doby vlády Aldormského krále Michaela Elata, rozšiřují svoji působnost i do Aldormského království.
Erwanské vévodství, hlavní město Erwan
Vévodství je spravováno rodem Dauthů. Své bohatství získává těžbou dřeva.
Adarské vévodství, hlavní město Adar
Vévodství je spravováno rodem Teganů. Své bohatství získává, tak jako Gerlachské vévodství těžbou nerostných surovin. Nejkvalitnější stavební kámen je těžen právě v tomto vévodství. Dále je toto vévodství proslulé výrobou té nejkvalitnější medoviny.
Valburgské vévodství, hlavní město Valburgie
Vévodství je spravováno rodem Laustane. Své bohatství získává výrobou kvalitních látek. Konkurencí mu je pouze krajka vyráběna v Aldormě v Dalmainském vévodství.
Kentonské vévodství, hlavní město Kent
Vévodství je spravováno rodem Kentů. Své bohatství získává ze zemědělství. Jako jediné území Tristenolského království má vhodné podmínky pro pěstování vinné révy, tedy se jedná o jediného výrobce vína.
Tirabilské vévodství, hlavní město Tirabil
Vévodství je spravováno rodem Gorlanů. Své bohatství získává ze zemědělství a chovu. V průběhu let se odtrhlo od Kentonu.
Galenské souostroví (známo jako Žraločí ostrovy)
Ostrovy byly dlouho samostatné, dokud neprohrály válku s Tristenolským králem Valentýnem I. Ten pak provdal svou jedinou přeživší dceru Dafne za Galenského dědice Maurice Ysandera. Za svého života byl Maurice oficiálně králem Ostrovů, zatímco Dafne vládla Tristenolu. Jejich syn, král Stellan I., obě království oficiálně spojil pod jedním vládcem.

Království Theos:

V Theosu, ač je nazýváno královstvím, vládce není králem. Jeho titul zní Geren a vychází ze jména prvního vojevůdce, který jako jeden z mála pochopil, že jeho lid není dostatečně vyspělý na to, aby vyhrál v bojích proti přistěhovalcům (Trelanský lid, který založil Tristenolské království). Poté, co nový vládce nastoupí na trůn, stává se Gerenem a zmínka o jeho původním jménu je navždy vymazána z historie. V lidech je tak zakořeněná víra, že duše původního Gerena vstupuje do nového těla a tedy, že stále mají jediného vládce.

O této zemi je známo málo. Důvod je prostý. Geren odmítá vpouštět do své země cizince. Jedinou výjimkou jsou diplomaté z ostatních království. Jsou však přísně hlídáni a nesmějí opouštět brány města Theos bez vojenského doprovodu.

V království vládne vojenská diktatura a mimo Theosu není známo, zda se v zemi nachází další větší města.

Království Tezárie:

Tak jako Gerenem v Theosu, i zde došlo k založení království díky sedmi vojevůdcům, kteří založili sedm hlavních měst království. Jelikož nebyli schopni se dohodnout, kdo z nich by měl být králem, rozhodli se, že zemi povedou společně.

Postupem času se tento systém vyvíjel do aktuální podoby. Každé město je rozděleno na několik kast (každé město má jiný počet), přičemž nejvyšší dvě kasty mají své členy v senátu. Ten je rozdělen na horní a dolní komoru, kdy do horní spadá nejvyšší kasta.

Každé město si volí svého vlastního krále, přičemž volba probíhá v senátu. To, že se člověk stane králem, však nezaručuje jeho potomkům dědičné právo a po úmrtí krále je opět volen nový. Těchto sedm králů se pravidelně schází a společně rozhodují o vládě nad celým územím. Shromáždění se pravidelně střídají ve všech městech. Pokud je vyhlášeno mimořádné shromáždění, zasedá se v městě krále, který jej svolal.

Tezárie dávno upustila od víry v draky, i tak však zůstávají určité symboly odkazující na jejich původní víru – například sedm hlavních měst, sedm králů – symbolizující sedm dračích rodů. Tato země je spíše filosoficky a ateisticky zaměřená a je zde povolena i bigamie, ale není pravidlem.

Tamír
Sewel
Město čerpá svoje bohatství těžbou nerostů a dřeva
Mervil
Zara
Přístavní město v cípu poloostrova čerpající se bohatství rybolovem a námořním obchodem s Galenským souostrovím.
Gaeta
Město stojící na hranicích s královstvím Theos.
Harena
Pouštní město, jako jediné má právo chovu pouštních koní a oslů.
Sharma

Karaminské vrchoviny:

Barbaři – potomci původních obyvatel kontinentu. Kočovný národ dělící se na klany. Každý klan je veden Náčelníkem a Šamankou. Po smrti Náčelníka může každý z mužů vznést nárok na tuto pozici a následně o ni bojuje s ostatními uchazeči. Aby nedocházelo ke zbytečným úmrtím, odehrávají se souboje pouze do první krve. Co se týká Šamanek, ty si vybírají své následnice mezi dívkami v dětském věku a posléze jim předávají veškeré své vědomosti.
Zvláštností těchto kmenů jsou sňatky. Může jít o sňatek dočasný – po dobu jednoho roku. Ale i v případě, že by šlo o sňatek na celý život, má možnost žena svého muže opustit. To je však možné pouze v případě, že s ní nezplodí dítě. Pokud k tomu dojde, je v očích ostatních mužů neschopným a i když má možnost se znovu oženit, stává se jen zřídka, že by nějaká žena k sňatku svolila. Po narození dítěte je sňatek považován za právoplatný.
Příslušnost ke svému kmeni dávají muži na odiv tím, že mají vzadu na krku vytetovaný symbol vyjadřující klanové zvíře. Není znám přesný počet kočovných kmenů. Ví se o jediném, v té době již nekočovném, a to je kmen Havranů na hranicích s Černoříčím (Aldorma).

Země nikoho:

Severní část kontinentu Novia ohraničená pohořím táhnoucím se celým kontinentem od východu na západ. Takzvané území nikoho, které nespadá pod žádné království. Žít zde může kdokoliv, kdo to v těchto drsných podmínkách zvládne bez cizí pomoci.
U Tristenolských hranic se nachází pevnost Jider. Běžně se zde nachází přibližně 150 obyvatel, přičemž třetinu tvoří vojáci. Maximálně je schopna pojmout 500 lidí, což bývá v období, kdy lidé ze Severu chodí prodávat své úlovky. V tu dobu je zde přibližně 150 vojáků, aby dokázali udržet pořádek. Ač se Jider nachází u moře, nejedná se o přístavní město, jelikož se s loděmi nedá bezpečně připlout.
Na hranicích s územím Barbarů se nachází pevnost Krawgor, která však spadá do Theoského království. Tato pevnost je ryze vojenskáa vykupuje vše za cenu, kterou určí velící důstojník pevnosti. Jedinými dlouhodobě žijícími civilisty je majitel hostince (a současně nevěstince) a jeho nevěstky.

Eillen